True

PoolPlaza levert alle artikelen met de garantie die van het artikel verwacht mag worden. Indien u buiten de uitgebreide informatie op de site nog vragen heeft over een bepaald artikel, stuur dan een mailtje naar ons en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord op uw vraag. Indien een artikel bij aankomst beschadigd is, dan kunt u het betreffende artikel met een begeleidende brief en aankoopbon of factuur binnen 14 dagen aan ons retouneren. De verdere procedure staat beschreven op de pagina retourneren. U vindt deze ook onderaan de pagina in het menu Informatie.


Algemene Voorwaarden


Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities


Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer


Artikel   3 - Toepasselijkheid


Artikel   4 - Het aanbod


Artikel   5 - De overeenkomst


Artikel   6 - Herroepingsrecht


Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht


Artikel 11 - De prijs


Artikel 12 - Nakoming en extra garantie


Artikel 13 - Levering en uitvoering


Artikel 14 - Installaties en aanleg van zwembaden, tuinen en overige relevante werkzaamheden


Artikel 15 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Artikel 16 - Betaling


Artikel 17 - Klachtenregeling


Artikel 18 - Geschillen


Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 20 - Intellectuele eigendommenArtikel 1 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


MLK-Trading - PoolPlaza

Tallinner straße 10A, 48455 Gildehaus/Bad Bentheim

+31 85 773 9900 bereikbaar tussen 09:00 en 20:00

info@poolplaza.nl

IHK: 10070050390

USt-ldNr.: DE 275473991


Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.


Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

-        de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

-        de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

-        een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.


Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 


Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:


In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht


Bij producten:


De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Voor verdere retour voorwaarden kunt u op onze retour voorwaarden pagina kijken.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:


Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van email voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.


Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.


De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:  De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.


Voor gedetailleere retour voorwaaren verwijzen wij naar onze retour voorwaarden.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht


De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:


Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;  Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;  Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 11 - De prijs


Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie


De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering


De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 - Installaties en aanleg van zwembaden, tuinen en overige relevante werkzaamheden


Paragraaf 14.1 - algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen zwembadbouwer MLK-Trading GmbH (PoolPlaza), hierna te noemen: “Aannemer”, en de Opdrachtgever

waarop Aannemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aannemer, voor de uitvoering waarvan door Aannemer derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij Aannemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard deze of

onderdelen daarvan te aanvaarden.

4. Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover de Opdrachtgever de door Aannemer verstrekte offerte heeft aanvaard.

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Aannemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigende bepalingen overeen te

komen, waarbij zoveel als mogelijk het doen en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

6. Indien tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien Aannemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van de algemene voorwaarden daarvan niet van toepassing zijn, of dat Aannemer in enigerlei

mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 


Paragraaf 14.2 - Offertes

1. Alle offertes zijn verblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes van Aannemer vervallen bij herroeping door Aannemer.

2. De in de offerte vermelde bedragen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.

3. De vermelde werkzaamheden vernoemd in de offertes, worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekeningen en bepalingen die zijn verstrekt door Opdrachtgever. Tevens doorgegeven wensen en/of plannen zijn als basis genomen voor het geoffreerde.

4. Indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Aannemer niet aan zijn offerte worden gehouden.

5. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Aannemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan overeenkomstig de offerte tot stand met uitzondering van de afwijkingen van het aanbod.

6. Tenzij anders is vermeld is de geldigheidsduur van de offertes 45 dagen.


Paragraaf 14.3 - Overeenkomst

1. De overeenkomst kan aangegaan worden voor werkzaamheden in aangenomen werk of regiewerk (uren x geldende tarief).

2. Aannemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Aannemer heeft het recht de overeenkomst in fases uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Bij sprake van aangenomen werk vindt betaling in termijnen plaats en wordt er eventueel een termijnschema opgesteld.

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan dienen de partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst over te gaan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Hierdoor kan het overeengekomen bedrag volgens de overeenkomst worden verhoogd of verlaagd. Door de wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering (indien overeengekomen) worden gewijzigd. De Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs- en termijnafspraak van uitvoering.

5. Opdrachten van de Opdrachtgever die leiden tot meerwerk vinden in onderling overleg plaats. Dit kan schriftelijk of mondeling.

6. Indien de overeenkomst is gewijzigd dient Aannemer daaraan uitvoering te geven, nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een wanprestatie op van Aannemer en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

7. Indien en voor zover Aannemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst geconfronteerd wordt met voor Aannemer onvoorzienbare kostenverhogende factoren, is Aannemer na waarschuwing dan wel in onderling overleg met Opdrachtgever gerechtigd de kostenverhogende factoren door de berekenen aan Opdrachtgever.

8. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

9. Afspraken of overeenkomsten met personeel van Aannemer, binden de Aannemer niet, tenzij deze door Aannemer zijn bevestigd.

10. Indien Aannemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Aannemer onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven: - indien prijsstijging het gevolg is van wijziging in de overeenkomst; - indien prijsstijging voortvloeit uit een aanpassing in de wet. 


Paragraaf 14.4 - Uitvoering overeenkomst

1. De overeengekomen opleveringstermijn, indien overeengekomen, is uitgedrukt in werkbare dagen. Onder werkbare dagen wordt verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele dagen. Werkdagen of halve werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer niet onder verantwoordelijkheid van de aannemer komende omstandigheden gedurende een periode van de werkdag niet gewerkt kan worden.

2. Indien oplevering zou moeten geschieden op een dag die niet als werkdag betreft zoals in lid 1 beschreven, dan geldt de eerstvolgende werkdag als dag van oplevering.

3. Bij overschrijding van de afgesproken opleveringstermijn, dient Opdrachtgever Aannemer schriftelijk in gebreke te stellen. Aannemer dient daarbij binnen een redelijke termijn de mogelijkheid aangeboden te worden door de Opdrachtgever om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Aannemer voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed. 


Paragraaf 14.5 - Verplichtingen Aannemer

1. Aannemer is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de (gewijzigde) overeenkomst uit te voeren.

2. Aannemer aanvaardt de overeenkomst onder het voorbehoud dat de met betrekking tot de opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig (dat wil zeggen voordat door de Aannemer aan de opdracht dient te worden begonnen) zijn verkregen door Opdrachtgever.

3. Aannemer verplicht zicht de Opdrachtgever te wijzen op aantoonbare onvolkomenheden in, door of namens de Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in, door of namens de Opdrachtgever gegeven orders of aanwijzingen, alsmede op aantoonbare gebreken in door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen of hulpmiddelen, voor zover Aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. 


Paragraaf 14.6 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever dient, tenzij anders is overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat Aannemer tijdig, voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden, de beschikking heeft over: - alle met de opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen; - de locatie, waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, ontruimd is; - voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van bouwmaterialen en werktuigen; - voldoende aansluitmogelijkheden voor onder andere elektrische werktuigen, aftappunten voor water; - alle gegevens aangaande het bevinden van kabels, leidingen en buizen in, op, aan of onder de bouwlocatie of bouwperceel.

2. De Opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, elektra en opslagruimte voor materialen en werktuigen ter beschikking te stellen, indien deze op bij de bouwlocatie aanwezig zijn.

3. Indien Opdrachtgever de levering van bepaalde bouwmaterialen en/ of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden aan zich heeft voorbehouden, is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet tijdige aanvoeren en / of uitvoering hiervan.

4. Indien bij aanvang of bij de voortgang van de overeengekomen opdracht vertraging optreedt door verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en dient de Opdrachtgever uitstel te verlenen voor de oplevering van de overeengekomen werkzaamheden voor een periode die ten minste gelijk is aan de duur van de ontstane vertraging. 


Paragraaf 14.7 - Oplevering

1. De Aannemer nodigt Opdrachtgever uit tot opnemen van het werk. De opneming vindt plaats door de Opdrachtgever (event. in aanwezigheid van Aannemer) en heeft tot doel te constateren of de Aannemer aan zijn verplichtingen uit de aanneemovereenkomst heeft voldaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na uitnodiging van Aannemer.

2. Na opneming dient Opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk mee te delen of het werk al dan niet is goedgekeurd met vermelding van de eventuele aanwezige kleine gebreken (zoals vermeld in lid 5) of met vermelding van de gebreken die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Indien het werk wordt goedgekeurd, wordt de dag van goedkeuring en oplevering aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Aannemer is verzonden.

3. Wordt niet binnen 8 dagen na opneming door Opdrachtgever een schriftelijke mededeling aan Aannemer verzonden of het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht op de 8ste dag na opneming te zijn goedgekeurd.

4. De aannemer is verplicht de kleine gebreken (zoals bedoeld in lid 5) zo spoedig mogelijk te herstellen na constatering bij opneming.

5. Kleine gebreken mogen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn van Opdrachtgever, mits de gebreken een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

6. Geschiedt de opneming niet binnen 8 dagen na verzoek Aannemer, dan kan Aannemer zoal schriftelijk als mondeling een nieuw verzoek aanvragen bij Opdrachtgever tot opneming van het werk binnen 8 dagen. Voldoet Opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de 8ste dag na eerste verzoek tot opneming geacht te zijn goedgekeurd. Voldoet Opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het 2e en 3e liddas toepassing.

7. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan, geldt als de dag van goedkeuring van het werk of van het betreffende gedeelte.  


Paragraaf 14.8 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging overeenkomst

1. Aannemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien: - de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst ook na ter zake te zijn aangemaand (schriftelijk of mondeling) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Aannemer ter kennis is gekomen van omstandigheden die goede grond geven de verwachting dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; - de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - indien door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Aannemer kan worden verlangd dat Aannemer de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan nakomen; - indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Aannemer kan worden verlangd.

2. Indien ontbinding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Aannemer recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct of indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Aannemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Indien Aannemer op grond van dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Aannemer niet verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan voor Opdrachtgever.

5. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, is Aannemer vrij om overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting vanuit Aannemer. De vorderingen van Aannemer op Opdrachtgever worden in dit geval onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien Opdrachtgever een geplaatste order annuleert of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 


Paragraaf 14.9 - Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende zaken, voorzien of niet voorzien, waarop Aannemer geen invloed kan uitoefenen, of waardoor Aannemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Aannemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert, zich voordoet nadat Aannemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

2. Aannemer kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten voor de periode dat de overmacht zich voordoet.

3. Indien Aannemer een gedeelte van de verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels is nagekomen bij het intreden van de overmacht, is Aannemer gerechtigd de reeds nagekomen verplichting apart te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

4. Bij het voordoen van overmacht (zoals bedoeld in lid 1) zal Aannemer niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of indirect gevolg van de overmacht. 


Paragraaf 14.10 - Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden volgens beschrijving in de “Werkzaamhedenovereenkomst” van Aannemer, op een door Aannemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Aannemer is aangegeven. Aannemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Aannemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits Aannemer Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.

3. Indien Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Aannemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is achtergebleven.

4. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Aannemer.

5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf datum verstrijken van de betalingstermijn tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

6. Indien Opdrachtgever in verzuim blijft in de nakoming van zijn verplichting tot betalen van de factuur, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de factuur voor rekening van Opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever (bij niet-consumenten) is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. De Opdrachtgever (voor consumenten) wordt voor de verschuldigde incassokosten verwezen naar Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. 


Paragraaf 14.11 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Aannemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken (inclusief geleverde meer- / minderwerk) blijven eigendom van Aannemer totdat Opdrachtgever de verplichtingen uit de met de Aannemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Aannemer geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Aannemer veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Aannemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. Voor het geval Aannemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Aannemer en door Aannemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Aannemer zich bevinden en die zaken terug te nemen. 


Paragraaf 14.12 - Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Aannemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zijn bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Aannemer kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie zal minimaal geldig zijn voor de overeengekomen garantietermijn of, bij gebreke daarvan, de in de branche gebruikelijke garantietermijn. Indien de door Aannemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werk geproduceerd is, dan is de garantie beperkt tot die, door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. Aannemer draagt er zorg voor dat door derden verstrekte garanties in overeenstemming zijn met hetgeen gebruikelijk is in de branche. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

3. Alle vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig, of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder toestemming van Aannemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verof bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van bijzondere omstandigheden waar Aannemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weeromstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval, vorstschade of temperaturen) etc.

4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/ of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk aan de Aannemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Aannemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Aannemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit met een maximumtermijn van 5 jaar na oplevering van het werk c.q. na ontvangst van het geleverde.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Aannemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Aannemer, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Aannemer te retourneren en de eigendom daarover aan Aannemer te verschaffen, tenzij Aannemer anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Aannemer, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.


Paragraaf 14.13 - Aansprakelijkheid

1. Indien Aannemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aannemer is uitgegaan van, door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Aannemer is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde onderaannemers en Aannemer is evenmin aansprakelijk voor voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde leveranciers en producten.

4. Aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aannemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aannemer toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemeen voorwaarden.

5. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

6. Indien Aannemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aannemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van Aannemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. De in dit geval opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan Aannemer.

9. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn (30 dagen na oplevering) is de Aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de Aannemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.  


Paragraaf 14.14 - Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Aannemer en de door Aannemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever Aannemer van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld. 


Paragraaf 14.15 - Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht


Paragraaf 14.16 - Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Aannemer toerekenbaar is.

2. Indien Aannemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Aannemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld als hetgeen te doen dat hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Aannemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aannemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 


Paragraaf 14.17 - Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aannemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien niet anders dwingendrechtelijk bepaald is, is de rechter van de woonplaats van Aannemer aangewezen om van een dergelijk geschil kennis te nemen. 


Artikel 15 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Opzegging:


De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-        te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-        tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-        altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:


Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 16 - Betaling


Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 17 - Klachtenregeling


De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 18 - Geschillen


Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 20 - Intellectuele eigendommen


Alle foto's op onze website die tot stand zijn gekomen door middel van onze eigen producties of producties van onze leveranciers behoren tot het intellectuele eigendom van PoolPlaza en mogen dienen absoluut niet te worden gekopieerd te worden.

 


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-        Aan:           MLK-Trading   


Tallinner straße 10A, 48455 Gildehaus/Bad Bentheim


info@poolplaza.nl


-        Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende


de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*


de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*


de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,


herroept/herroepen*


-        Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]


-        [Naam consumenten(en)]


-        [Adres consument(en)]


-        [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.,